• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

DOFINANSOWANIE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link 1) w terminie: od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/

BADANIA  PRZEMYSŁOWE  I EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i eksperymentalne prace   rozwojowe   albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Maksymalna wartość dofinansowania(wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1) w terminie: od 1 września do 30 grudnia 2016 r. Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/

Bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA organizują w całej Polsce cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców sektora MŚP pod nazwą „Przedsiębiorstwo z klimatem”. Szkolenie  dla przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego odbędzie się w dniach 6 oraz 7 października 2016r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 19.

Na szkoleniach „Przedsiębiorca z klimatem” uczestnik dowie się jakie są dostępne narzędzia i mechanizmy pomagające  w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas szkolenia, prowadzący je eksperci odpowiedzą na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak bez nakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji , jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie www.autobusenergetyczny.pl w zakładce Warsztaty i szkolenia. W przypadku szkolenia w Rzeszowie wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 30 września 2016r. na adres marketing@fund.org.pl  lub faksem pod numer 22 838 02 61.  W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Panią Agnieszką Łodygowską z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, tel. (22) 838-01-72, (22) 838-32-11 wew. 121, tel. kom. 695 185 987, email: agnieszka.lodygowska@fund.org.pl.