Pomiary maszyną współrzędnościową

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa jest urządzeniem najnowszej generacji przeznaczonym do wykonywania pomiarów metodą stykową różnych elementów o skomplikowanych kształtach, których nie można zmierzyć za pomocą podstawowych warsztatowych przyrządów pomiarowych.

Proces pomiarowy polega na pomiarze wartości współrzędnych X, Y, Z pojedynczych punktów na powierzchni mierzonego przedmiotu w układzie współrzędnych kartezjańskich lub biegunowych. Na podstawie zarejestrowanych współrzędnych poszczególnych punktów pomiarowych oprogra-mowanie maszyny wyznacza figury geometryczne, z których składa się mierzony element. Wzajemne odległości otrzymanych figur geometrycznych oraz odchyłki kształtu i położenia obliczane są przez oprogramowanie maszyny współrzędnościowej.

Cechy funkcjonalne urządzenia:

 • pomiary tą maszyną współrzędnościową charakteryzują się dokładnością na poziomie MPEE - 3.2 + 4L/1000 [µm/mm]
 • głowica pomiarowa impulsowa z przetwornikiem elektrostykowym wraz z końcówką skanującą
 • dostępna przestrzeń pomiarowa : 500 x 500 x 400 mm (X, Y, Z)
 • maszyna zapewnia bardzo dużą sztywność i stabilność termiczną konstrukcji urządzenia
 • dopuszczalny ciężar mierzonego elementu to 113 kg

Zakres usług pomiarowych obejmuje:

 • kompleksowe pomiary elementów o skomplikowanych kształtach oraz przyrządów technologicznych
 • pomiary odchyłek położenia i kształtu
 • pomiary serii detali z wykorzystaniem programów pomiarowych
 • kontrola wymiarów oraz odchyłek położenia i kształtu detalu na etapie wykonywania prototypów jak również produkcji seryjnej
 • przygotowanie profesjonalnych raportów pomiarowych z uwzględnieniem wymagań klienta

Korzyści zastosowania pomiarów współrzędnościową maszyną pomiarową

 • wykonanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością 
 • zdecydowane skrócenie czasu pomiaru detalu
 • wyeliminowanie stosowania wielu podstawowych przyrządów pomiarowych dla wykonania pomiaru
 • dostęp do profesjonalnie opracowanych raportów pomiarowych wymaganych w przemyśle maszynowym, samochodowym oraz lotniczym

Koszt usługi

W przypadku pomiaru współrzędnościową maszyną pomiarową koszt oraz czas wykonania pomiaru uzależniony jest od ilości wymaganych punktów pomiarowych, stopnia skomplikowania kształtu detalu oraz ilości mierzonych detali. W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie rysunku detalu oraz jego modelu CAD z określeniem zakresu pomiarów.

Zapytania prosimy przesyłać na adres: prototypownia@intech-mielec.pl